|
|
|
|
|
|
|
|
Lån  


 
Lovgivning ventilation

AT-vejledningen vedr. ventilation fra faste arbejdespladser, siger følgende:


At-vejledningen oplyser om krav til procesventilation og vejleder om, hvordan
kravene kan opfyldes. Unødig påvirkning fra stoffer og materialer skal undgås,
og påvirkning fra stoffer og materialer skal nedbringes så meget, som det er
rimeligt under hensyntagen til den tekniske udvikling. Udgangspunktet er, at
stoffer og materialer, der kan være farlige for - eller i øvrigt forringe -
sikkerhed eller sundhed, skal erstattes af noget, der er ufarligt, mindre farligt
eller mindre generende, i det omfang det er muligt. Det vil sige substitution.
Er det ikke muligt at substituere, skal påvirkningen fjernes på anden måde,
fx ved ventilation.


Regler om faste arbejdssteders indretning angiver, at der skal etableres en
mekanisk udsugning ved arbejdsprocesser, der udvikler luftarter, støv e.l.,
som er sundhedsskadelige eller eksplosive, eller udvikler røg, mikroorganismer,
aerosoler, ildelugt eller anden generende luftforurening. Udsugningen skal så
vidt muligt fjerne forureningen på det sted, hvor den udvikles, og samtidig
tilføre frisk erstatningsluft af passende temperatur (procesventilation).


Arbejdsmiljølovgivningen fastsætter desuden, at ethvert arbejdsrum skal have
tilstrækkelig tilførsel af frisk luft uden generende træk. Bestemmelsen dækker
som udgangspunkt over et komfortkrav og har - foruden at sikre frisk luft i
arbejdsrum - også til formål at fjerne fx mindre, spredte forureninger fra mennesker
og materialer i rummet. Beredskabsstyrelsen har udarbejdet særlige forskrifter
om forebyggelse af brand og eksplosion. Forskrifterne er relevante for virksomheder,
der opbevarer, anvender eller fremstiller faste, flydende eller luftformige
brandfarlige eller eksplosive stoffer. Bygningsreglementets bestemmelser er
minimumskrav. Det gælder også bestemmelserne om ventilation. At-vejledning A.1.1


Kategorier på sider:

Sikkerhedsbænke Kanalsystem Afkastningsluft Eksempel beskrivelse Tilførsel af erstatningsluft Ventilation diverse Lovgivning ventilation Naturlig ventilation Støj i ventilationsanlæg Udsugningsluft Punktudsugning Kontrolanordning Renrum Ventilator Indblæsningsluft Procesventilation Mekanisk udsugning Brug af stinkskab Opholdszone Rumventilation Anlægsopbygning Varmegenvinding Erstatningsluft Recirkulation
 
 
 Du er her: Industriventilation - VVS og ventilation Industriventilation - - Hvad er Industriventilation en et   

Der tages intet ansvar for oplysningerne på denne side. Siden kan kun betragtes som vejledende.