|
|
|
|
|
|
|
|
Lån  


 
Eksempel beskrivelse

VENTILATIONSBESKRIVELSE:

 

 

1. ARBEJDETS OMFANG

 

1.1.    Arbejder under entreprisen:

 

Arbejdet omfatter udførelsen af de i nær­væren­de beskrivelse anførte og på tilhøren­de teg­ninger viste ydelser, således at anlæggene er fuldt
færdige til drift.

Selv om en ydelse ikke er nævnt skal den udføres såfremt den er nødven­dig for entre­prisens gennem­førelse, eller kan henregnes under  almindelig god håndværksmæssig ud­førelse.

 

1.2.   Arbejder udenfor entreprisen

 

Elektriske installationer

 

2.   ARBEJDETS TILRETTELÆGGELSE

 

Arbejdets skal udføres i nært samarbejde med de øvrige entreprenører og i henhold til tidsplan.

 

Entreprenøren skal efter accept udarbejde arbejdstegninger. Tegningerne skal fremsendes til godkendelse i god tid inden arbejderne skal udføres.

 

Arbejdet skal tilrettelægges således at installationstiden bliver kortest mulig.

 

3.   YDRE BETINGELSER

 

3.1.   Dimensionerende udetilstand

 

Sommer 28°C / 50% RF

Sommer -12°C / 100% RF

 

4.  GENERELT

Entreprenøren skal gennemregne og dimensionere anlæggene ud fra de angivne  data for luftmængder og lydkrav.

 

4.1.    Vaccination

Evt. vaccination skal indregnes i tilbud

Entreprenøren skal søger for at håndværkere er vaccineret, så de kan færdes i byggeområdet. Oplysninger om vaccinationskrav kan får hos Tina Fardrup tlf. 3268 8264.

 

 

5.   HULTAGNING

 

Boring for fastgørelse af bolte m.v. henhører under ventilationsentrepri­sen.

 

Huller i lette vægge, lofter og tag opmærkes, skæ­res og retableres/luk­kes af ventilationsen­trepre­nøren.

 

 

6.   ANLÆGSOPBYGNING

 

6.1.    Anlæg 1 – Komfortventilation

 

I uopvarmet tagrum placeres et centralag­gregat for I/U = xxx m3/t, bestående af indblæsnings- og udsug­ningsventilatorer, filtre, krydsvarmevek­sler for energigen­vinding, spjæld, auto­matik m.v.

 

Ude- og afkastluft indtages og afkastes gennem hætter i taget.

 

Isolerede indblæsnings- og udsugningskana­ler føres i tagrummet med lodrette ned­føringer til armaturer i loft og vægge.

 

Luften forbehandles i centralaggregatet og fordeles via indblæsnings­kanalerne til de enkelte rum, idet luften temperaturmæssigt efterreguleres via varmeflade (vand) før den indblæses gennem rummets armaturer.

 

Udsugningsluften fra rummene føres tilbage til centralaggregatet, hvor energien (bort­set fra sommerperio­den) 'fjernes' og ove­føres til indblæs­ningsluften.

 

Anlægget vil driftsmæssigt køre automatisk efter døgn-/ugeur for hen­holdsvis sommer- og vinterdrift. På fjernbetjeningspanel i fyrrum rum 7 vil det være muligt at konsta­tere drift eller fejl, samt at etablere forlænget drift (overarbejde).

 

6.2.     Anlæg 2 – Kontroludsugning

 

I uopvarmet tagrum over personalegarderobe pla­ceres et udsugnings­aggregat for U = XXX m3/t bestående af udsugningsventilator, lydslu­ser, automatik m.v.

 

Afkastluft afkastes gennem hætte i taget.

 

Isolerende udsugningskanaler føres i tag­rummet med lodrette nedførings­rør til arma­turer i loft.

 

Anlægget skal driftsmæssigt køre i døgn­drift.

 

6.3.    Anlæg 3 – Emhætteudsugning

 

I uopvarmet tagrum over personalegarderoben pla­ceres et udsugnings­aggregat for U = XXX m3/t bestående af udsugningsventilator, lydslu­ser, automatik m.v.

 

Afkastluft afkastes gennem hætte i taget.

 

Isolerende udsugningskanaler føres i tag­rummet med lodret nedføringsrør til emhætte i køkken.

 

Anlægget vil driftsmæssigt køre via regula­tor i emhætte.

 

6.4.    Anlæg 4 - Tørreskabe udsugning

 

I uopvarmet tagrum over personalegarderoben pla­ceres et udsugnings­aggregat for U = XXX m3/t bestående af udsugningsventilator, lydslu­ser, automatik m.v.

 

Afkastluft afkastes gennem hætte i taget.

 

Isolerende udsugningskanaler føres i tag­rummet med lodrette nedførings­rør til tør­reskabe i fællesrum.

 

Anlægget vil driftsmæssigt køre efter elek­trisk signal fra tørreskabe.

 

 

7.    INDREGULERING M.V

 

Samtlige anlæg skal afprøves og indregu­leres efter færdiggørelsen, så de krævede luftmængder og lydniveauer er opfyldt.

 

Under entreprisen skal entreprenøren frem­lægge detaljerede beregninger til dokumen­tation af, at de stillede lydkrav over­hol­des.

 

Evt. kontrolmålinger skal om fornø­dent for­tages om natten for mini­mering af eventuel­le baggrundsstøjni­veauer.

 

Der forbeholdes ret til at kræve ændringer i anlæggene uden udgift for bygherren, såfremt ovennævnte målinger udviser uaccep­table resultater.

 

7.1.   Indreguleringsrapport

 

Skal have følgende indhold:

 

Et diagram for hvert anlæg med målte luft­mængder, anlægge­ts kapacitet og lydforhold, ind­stillinger af spjæld samt rørdimensio­ner.

 

7.2.    Drift- og vedligeholdelsesinstruktion

 

Entreprenøren udarbejder fyldestgørende drift- og vedligeholdelsesinstruk­tion med tilhørende tegnings­materiale samt brochure­materiale af de anvendte komponenter.

 

Drift- og vedligeholdelsesinstruktionen udarbejdes i 3 eksemplarer.

 

 

8.    REFERENCER

 

 

 

 

Entreprisen skal udføres i overensstemmelse med:

 

·         De efter dansk lovgivning samt mini­ste­rielle og kommunale  bekendtgørelser og  regulativer til enhver tid gældende bestemmelser.

 

·         Direktoratet for Arbejdstilsynets for­skrifter relevante for foreliggen­de anlæg.

 

·         De for nærværende sag gældende fælles­betingel­ser.

 

·         Danske Standards.

 

·         DIF's "Norm for ventilationsanlæg" 1. udgave, december 1981, DS 447.

 

·         DIF's "Norm for brandtekniske foran­staltninger ved ventilationsan­læg", 2. udgave, august 1986, DS 428.

 

·         Fabrikanternes anvisninger.

 

9.     MYNDIGHEDER

 

Anmeldelse til myndigheder og rekvirering af myndighedstilsyn samt fremskaffelse af attester o.lign. i henhold til myndigheds­krav påhviler entreprenøren.

 

10.   AUTORISATION

 

Entreprenøren skal have autorisation efter gældende bestemmelser.

 

 

11.   DISPENSATIONER         

 

Dispensationer af enhver art må kun søges med byg­herrens tilladelse.

 

 

12.    MATERIALER

 

Hvor der i specifikationen er anført "som fabrikat .....", er henvisningen alene at op­fatte som type- og kvalitetsbeteg­nelse.

 

Hvor der er anført: "skal være fabrikat .....", må det anførte ikke fra­viges.

 

12.1.   Anlæg 1 – Komfortventilation

 

12.1.1.      Anlægget udføres som fabrikat ABB

 

   Aggregat:       ABB med væskekoblede batterier.

   Filter indb.:      Se diagram

   Filter udsug.:   Se diagram

   Varmeflade:    Se diagram

   Automatik:      Se diagram

   Motorventil:    Se diagram

  

12.1.2.     Anlægget udføres som fabrikat Exhausto:

 

   Aggregat:       VEX 4.5 med hastighedsregulering.

   Filter indb.:      F85/EU7

   Filter udsug.:   F45/EU5

   Varmeflade:    VF/VR = 80EC/40EC

   Automatik:      EVR 147 SR, anbringes i fyrrum rum 7

   Motorventil:    MVM DN 15

   Frostsikring:    EFTV

 

12.1.3.      Armaturer:

 

12.1.3.1.    Indblæsningsarmatur type 1:

 

Lindab luftfordelings­armatur CDV 300 inkl. vægkanal CDV2 - 300-2500

 

12.1.3.2.     Indblæsningsarmatur type 2:

 

Lindab loftdiffusor LCA - 125 inkl. box MBF-2-125/125

 

12.1.3.3.     Udsugningsarmatur type 1:

 

Lindab loftdiffusor LCA-125

 

12.2.       Anlæg 2 - Kontroludsugning

 

12.2.1.           Anlægget udføres som fabrikat Exhausto:

 

Ventilator:         BESF 180-4-1

Automatik:        Elektronisk hastigheds­regulator EX 3.5

  

12.2.2.  Udsugningsarmatur type 2:

 

Lindab kontrolventil KSU-125

 

12.3.     Anlæg 3 - Emhætte, udsugning

 

Anlægget skal være fabrikat Thermor:

 

Emfang: Som type Helness, bred­de 1200 mm, farve hvid

                        

Fedtfilter:           VF 302

Ventilator:         CKB-1200

 

12.4.      Anlæg 4 - Tørreskabe, udsugning

 

Tørreskabe leveres under anden entreprise.

 

Anlægget udføres som fabrikat Exhausto:

 

Ventilator:         160-4-1

Automatik:         Elektrisk hastigheds­regulering EX 1.5.

 

12.5.     Kanaler

 

Skal være fabr. Lindab type SAFE/REKT med til­hørende faconstykker. Kanaler skal være F-kanal 60.

12.6.     Lyddæmpere

 

Skal være fabr. Lindab type SLU.

 

12.7.       Luftindtag og -afkast

 

Skal være som fabr. Lindab, type VHL med taggennemføring som fabr. Exhausto type TGR monteret i tag. 

 

12.8.     Bæringer

 

Der leveres de til kanalernes ophængning nødvendige bæringer.

 

12.9.     Bøsninger

 

Hvor kanaler passerer lette vægge og lofter anvendes flanger som fabr. Lindab.

 

12.10.       Rense- og inspektionslemme

 

I skal være som fabr. Lindab. Der skal indbygges rense- og inspektionslemme på hensigtsmæssige positioner, og skal være funktionsdygtige også på isolerede kanalstrækninger.

 

Evt. kan anvendes endebunde med håndtag.

 

12.11.       Indreguleringsspjæld

 

Skal være fabr. Lindab type IBU.

 

12.12.       Brandspjæld

 

Brandspjæld skal være som lindab type DBU. Der skal placeres inspektionslemme på hver side af brandspjældene.

 

 

13.       UDFØRELSE

 

13.1.     Aggregater

 

Aggregater skal med sikkerhed kunne præ­stere de angivne luftmængder ved de respek­ti­ve tryktab i anlæggene.

 

Aggregater monteres på svingningsdæmpere efter fabrikantens anvis­ninger.

 

Der skal ved aggregatets placering i tagrum drages fornøden omsorg for at sving­ninger ikke overføres til bygningskonstruk­tionen.

 

I øvrigt skal opstilling af aggregater udføres i samarbejde med tømreren­trepre­nøren.

 

13.2.     Krav til støjniveau

 

Lydtrykniveauet stammende fra ventilations­anlæggene må ikke overstige følgende værdi­er:

 

Rumtype

dB(A)

Opholdsrum

30

Kontorer

30

Toiletrum

35

Lab. med max. ventilering

45

Lab. med min. ventilering

40

Gangarealer

35

Teknikrum

75

Øvrige rum

35

 

Det skal bemærkes, at der ikke på projekttegningerne er angivet det fulde omfang af lydsluser ved f.eks. centralaggregater, frisklustindtag, afkast, spjæld m.m

 

13.3.      Tæthed

 

Kanalerne skal udføres, så de kan opfylde kravene til tæthedsklasse B.

 

13.4.       Kanaler

 

Ophænges med bæringer i betondæk, maks. afstand 2,0 m mellem bæringer.

 

Der skal ved montage af kanaler tages for­nødent hensyn til isolerings­arbejdets ud­førelse.

 

13.5.    Kanalsamlinger

 

Udføres i henhold til fabrikantens for­s­krifter. På cirkulære kanaler udføres sam­lingerne med popnitter (blindnitter) i antal som foreskrevet af fabrikanten.

 

13.6.      Armaturer

 

Skal monteres i overensstemmelse med arkitekt loftplan.

 

14.      CE-mærkning

 

Maskinen/maskinanlægget – herunder delkomponenter/elektrisk materiel – skal være CE-mærket i henhold til relevante EU-direktiver som f.eks følgende:

Lavspændingsdirektivet (LVD).

EMC-direktivet (EMCD). Kravene for bolig-, erhvervs og let industrimiljø ” skal opfyldes.

Maskindirektivet (MD).

Maskindirektivet                                         

Ventilationsanlæggene skal indgå i et samlet maskinanlæg bestående af følgende maskiner og medtaget under følgende entrepriser:

Maskine/maskindel:                  Entreprise

CTS anlæg                              CTS

Ventilationsanlæg                     Ventilation     

Varmeanlæg                            VVS

Køleanlæg                               VVS

ABA-anlæg                             EL

Ansvaret for CE-mærkningen af det samlede maskinanlæg er pålagt CTS-entreprisen.

For at opfylde kravene i Maskindirektivet skal der udarbejdes dokumentation i henhold til

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 561 af 24. Juni 1994: ”Bekendtgørelsen om indretning

af tekniske hjælpemidler” kap. 2:

Brugsanvisning iht. bilag I afsnit 1.7.4. i bekendtgørelsen

Overenstemmelses erklæring iht. bilag II afsnit B i bekendtgørelsen.

Alle dokumenter skal medleveres

 

15.       AFLEVERING AF VENTILATIONSANLÆG

 

Samtlige anlæg skal afprøves og indregu­leres efter færdiggørelsen, så de forlangte luftmængder og lydniveauer er overholdt.

 

16.       KONTROL

 

16.1.     Kontrolplan

 

Entreprenøren skal udarbejde kontrolplan indeholdende kontrolformer og -metoder samt dokumen­tation heraf.

 

Kontrolplanen kan udarbejdes med udgangs­punkt i brancheorganissatio­nens paradigma.

 

Vedrørende entreprenørens kvalitetssikring henvises endvidere til ud­budskontrolplan.

17.     ISOLERING

 

17.1.       Isoleringsformer

 

 

Synlige kanaler

Ikke synlige kanaler

Kondensisolering

Rektangulære kanaler:

Lamelmåtte med alufolie

Cirkulære kanaler:

Lamelmåtte med alufolie

 

Beklædning:

Pap og lærred. Pap snøres med jerntråd og lærred behandles med klister, klar til maling.

Rektangulære kanaler:

Lamelmåtte med alufolie

Cirkulære kanaler:

Lamelmåtte med alufolie

Brandisolering

Rektangulære kanaler:

2x25mm brandbatts med alufolie monteret med forskudte samlinger, fastholdt med varmegalvaniserede clips pr. 450 mm

Cirkulære kanaler:

Min.60 mm trådvævsmåtte med varmgalvaniseret clips pr. 450mm. Trådnet syes med jerntråd.

 

Beklædning:

Glaslærred

Rektangulære kanaler:

2x25mm brandbatts med alufolie monteret med forskudte samlinger, fastholdt med varmegalvaniserede clips pr. 450 mm

Cirkulære kanaler:

Min.60 mm trådvævsmåtte med varmgalvaniseret clips pr. 450mm. Trådnet syes med jerntråd.

Brand- og kondensisolering

Rektangulære kanaler:

2x25mm brandbatts med alufolie membran monteret med forskudte samlinger, fastholdt med varmegalvaniserede clips pr. 450 mm

Cirkulære kanaler:

Min.60 mm alu-trådvævsmåtte med med alu-folie membran og varmgalvaniseret clips pr. 450mm. Trådnet syes med jerntråd.

 

Beklædning:

Glaslærred

Rektangulære kanaler:

2x25mm brandbatts med alufolie membran monteret med forskudte samlinger, fastholdt med varmegalvaniserede clips pr. 450 mm

Cirkulære kanaler:

Min.60 mm alu-trådvævsmåtte med med alu-folie membran og varmgalvaniseret clips pr. 450mm. Trådnet syes med jerntråd.

 

 

Varmeisolering

Rektangulære kanaler:

Min.30 mm industribatts.

Cirkulære kanaler:

Min. 40mm lamelmåtte.

 

Pap og lærred. Pap snøres med jerntråd og lærred behandles med klister, klar til maling.

Rektangulære kanaler:

Min.30 mm industribatts.

Cirkulære kanaler:

Min. 40mm lamelmåtte.

 

 

17.2.        Omfang

   Arbejdet omfatter udførelse af isolering af de på tegningerne viste og i det følgende beskrevne installationer for ventilation.

·         Ventilationskanaler i skakte brandisoleres.

·         Indblæsningskanaler kondensisoleres.

·         Udeluftkanaler mellem indtag og aggregat kondensisoleres.

·         Udeluftkanaler mellem afkast og aggregat kondensisoleres.

·         Øvrige isoleringssteder er markeret på tegninger.

 

17.3.        Mærkning

   Der skal udføres mærkning af ventila­tionskanaler i over­ensstemmelse med DS 134/735, idet der anvendes mærker af fabr. Flo-Code.

   Tekst på skilte skal udføres efter aftale med byggeledelsen.

 

17.4.        Referencer

   Entreprisen skal udføres i overensstemmelse med:

1.      De efter dansk lovgivning samt mini­sterielle og kommunale bekendt­gørelser og regulativer til enhver tid gældende bestemmelser.

2.      Direktoratet for Arbejdstilsynets for­skrifter relevante for foreliggen­de anlæg.

3.      De for nærværende sag gældende fælles­betingelser.

4.      Danske Standards.

5.      DIF's "Norm for termisk isolering af tekniske installa­tioner", 1. udgave, maj 1984, DS 452.

6.      DIF's "Norm for brandtekniske foran­staltninger ved venti­lationsan­læg", 2. udgave, august 1986, DS 428.

7.      Fabrikanternes anvisninger.

 

17.5.       Myndigheder

   Anmeldelse til myndigheder og rekvirering af myndighedstilsyn samt fremskaffelse af attester og lignende i henhold til myndig­heds­krav på­hviler entreprenøren.

 

17.6.       Autorisation

   Entreprenøren skal have autorisation efter gældende bestemmelser.

 

17.7.        Dispensationer

   Dispensationer af enhver art må kun søges med bygherrens tilladelse.

17.8.        Materialer

   Samtlige materialer skal leveres som gængse handelsvarer og i fabriksny stand.

   Lamelmåtter skal være trykstærkt mineraluld af VIF godkendt fabrikat limet på svært crepepapir.

   Isoleringstykkelserne for lamelmåtter er fastsat ud fra en varme­ledningsevne (l-værdi) på 0,044 W/m*k ved 20°C middeltemperatur i isoleringsmaterialet og for industribatts ud fra en l-værdi på 0,039 W/m*k også ved 20°C.

   Afslutningsmaterialer

·         Bindetråd skal være galvaniseret eller fortinnet udglødet jerntråd.

·         Kobbertråd skal være blød tråd nr. 25.

·         Alu-tape skal være fabr. Ring-Tape type 902.

·         Mærker skal være selvklæbende bånd i farve og med på­skrift efter DS 134 for­synet med pile og tekster svarende til Flo-Code.

 

17.9.        Udførelse

   Arbejdets påbegyndelse

   Inden isoleringsarbejdets påbegyndelse skal alle ventila­tionskanalers overflade renses.

   Måtterne pålægges

   i den foreskrevne tykkelse og fastsnøres med bindetråd, hvor der max. er 8-10 cm mellem omgangene.

   Hvor kanaler brandisoleres samles trådvævs­måtterne ved syning med jerntråd, med max. 10 cm mellem "stingene". Ved bøjninger skæres skåle i segmenter og måtter skæres til med passende udsnit.

   Overisolering af indreguleringsspjæld må ikke forekomme.

   Alu-folie

   pålægges med overlæg på min. 3 cm både ved længde- og tvær­samlinger. Foliet tapes og besnøres omhyggeligt med kobber­tråd i ringe pr. max. 20 cm.

   Spiralsnøring må ikke anvendes.

   Rengøring efter isoleringsarbejdets udførelse

   Alle uisolerede anlægsdele rengøres for materialer anvendt ved isolerings­arbejdet inden malerarbejdet påbegyndes.

   Efterreparationer

   også efter andre håndværkere skal foretages i det omfang det måtte være nødvendigt.

   Mærkning

   Mærkerne pålimes med passende overlæg efter at eventuel isolering og maling er udført. Mærker placeres ved:

·         Hovedkomponenter, ventilatorer m.v.

·         Væggennemføringer (på begge sider)

·         Dækgennemføringer (på begge sider)

·         Afgreninger

   Automatik

   Hvor instrumenter, følere, målehulller m.m er anbragt direkte på isolerede kanaler m.m., udføres afslutning af isolering omkring komponenten med aluminiumskrave.

   Inspektions- og renselemme

   Ved aftagelige inspektions­ og renselemme på isolerede ventilationskanaler skal der udføres en aftagelig isoleringskappe, eller lemme skal have isolering indbygget.

 

17.10.     KONTROL

   Kontrolplan

   Entreprenøren skal udarbejde kontrolplan indeholdende kon­trolformer og -metoder samt dokumentation heraf.

   Kontrolplanen kan udarbejdes med udgangs­punkt i brancheorga­nisationens paradigma.
Kategorier på sider:

Tilførsel af erstatningsluft Sikkerhedsbænke Indblæsningsluft Ventilator Punktudsugning Renrum Lovgivning ventilation Erstatningsluft Naturlig ventilation Kanalsystem Kontrolanordning Recirkulation Ventilation diverse Udsugningsluft Afkastningsluft Støj i ventilationsanlæg Eksempel beskrivelse Procesventilation Anlægsopbygning Opholdszone Varmegenvinding Brug af stinkskab Rumventilation Mekanisk udsugning
 
 
 Du er her: Industriventilation - VVS og ventilation Industriventilation - - Hvad er Industriventilation en et   

Der tages intet ansvar for oplysningerne på denne side. Siden kan kun betragtes som vejledende.